چارت شهاب سنگ، سنگی-آهنی

شهاب سنگ های، سنگی آهنی بر اساس محتوای ارتوپیروکسن به دو دسته؛ مزوسیدریت ها و پالاسایت ها تقسیم بندی می گردد که هر کدام خود به سه کلاس طبقه بندی می گردند.

پالاسایت ها (Pallasites):

1)گروه اصلی پالاسایت ها (Main Grope Pallasites)، اکثرا حاوی آهن و اولیوین است.

2) Eagle Station Pallasite، که اکثرا حاوی آهن و اولیوین و پیروکسن هستند.

3) Pyroxene Pallasite، اکثرا حاوی آهن و پیروکسن است.

مزوسیدریت ها (Mesosiderites):

1) Class A، بازالتی و دارای کمترین پیروکسن.

2) Class B، بیشتر اولترامافیک.

3) Class C، بیشترین اورتوپیروکسن. 

 

(تصویر مربوط به این چارت در آخرین اسلایدر قرار دارد. دو تصویر اول مربوط به گروه پالاسایت و تصاویر سوم و چهارم مربوط به گروه مزوسیدریت است.)

 


این محصول را به اشتراک بگذارید: