طبقه بندی شهاب سنگ آهنی

از یک منظر شهاب سنگ های آهنی از لحاظ محتوای نیکل و ساختار ویدمانستایت طبقه بندی شدند، اما این طبقه بندی به طور عمده توسط طبقه بندی شیمیایی بر اساس گالیم، ژرمانیم و محتوای نیکل جایگزین شده است. رایج ترین کلاس بندی به این شکل نام گذاری می شود:

 IAB، IIAB، IIIAB، IVA و IVB 

 

فراوانی گالیم و ژرمانیوم در فلز مذاب نیکل- آهن نسبتا تحت تاثیر فرآیند کریستالیزاسیون قرار دارند، اما آنها به شرایطی که در سیارک اصلی مولد تشکیل شده اند بستگی دارند. بنابراین، شهاب سنگ آهنی با فراوانی گالیم و ژرمانیوم مشابه احتمالا مربوط به یکدیگر هستند، زیرا آنها از همان سیارک ها یا از آنجا که سیارک های والدشان در زمان ها و مکان های مشابه تشکیل شده اند، مرتبط هستند. فراوانی نیکل، از سوی دیگر، تحت تاثیر کریستالیزاسیون قرار می گیرد، زیرا نیکل تمایل دارد در  بخش هایی از نیکل-آهن که هنوز هم مذاب هستند تمرکز کند.

 به عنوان یک نتیجه:

 فراوانی نیکل را می توان برای تعیین توالی کریستالیزاسیون در کلاس های شهاب سنگ آهن مورد استفاده قرار داد.

  IAB، IIICD و IIE    شهاب سنگ های آهنی که از دیگر رده های آهن ساخته شده است. منشاء آنها هنوز نامعلوم است، اما ممکن است از طریق فرآیندهای تاثیر گذاری تولید شوند. 

 

 

منابع:

sciencing.com

 

 

 

 


این محصول را به اشتراک بگذارید: